رهبران جهادی پس از غور و بررسی مسوده سند همکاری های دراز مدت ستراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا، آنرا مورد تائید قرار دادند.

اعلامیۀ ریاست  جمهوری اسلامی افغانستان حاکی است که رئیس جمهور در جلسه مشورتی با رهبران جهادی و شخصیت های ملی سیاسی افغانستان در مورد مسوده سند همکاری های دراز مدت ستراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا که اخیراً از جانب روسای هئیت های مذاکره کننده نشانی و جهت امضای روسای جمهور دو کشور آماده گردیده است بحث و تبادل نظر کردند.

به همینگونه بر اهمیت مواد این سند در رابطه به احترام به قانون اساسی، وحدت ملی کشور، روابط میان افغانستان و امریکا منحیث دو کشور مستقل و مساوی،تاکید صورت گرفت.

همچنان رهبران جهادی محتویات این سند در رابطه به تقویت نیروهای امنیتی افغانستان را به گونه که بتوانند از کشور مستقلانه دفاع نمایند، مهم خواندند.